Phenylbutazone/ Hydrocortisone/ DMSO

Ointment (Topical

Phenylbutazone/  Hydrocortisone/ DMSO